Algemene voorwaarden 
1 – Offerte 
Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht. 
Offertes zijn vrijblijvend en een maand geldig. 
Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen middels een ondertekende reply op de email met het offerte aanbod. Bij het accepteren van de offerte gaat de klant ook akkoord met deze algemene voorwaarden. 
Prijzen zal altijd exclusief btw. 
2 – Meerwerk 
Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Beeldbakkers de opdrachtgever tijdig inlichten. 
3 – Contactpersoon 
Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Beeldbakkers en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contact persoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen. 
4 – Montages 
Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden: 
1.Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes. 
2.Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities et cetera) 
3.Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar. 
Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht. Previews zijn online beschikbaar en dienen niet te worden gepubliceerd.
5 – Reis- en verblijfkosten 
De reiskostenvergoeding bedraagt 0,24 euro per gereden kilometer (buiten gemeente Rijssen). Voor ritten langer dan een uur bedraagt de reistijdvergoeding na het eerste uur 25 euro per uur. 
6 – Muziekrechten 
Muziekrechten en/of geluidvragmenten zitten nooit bij de offerte prijs inbegrepen tenzij anders vermeld, Beeldbakkers kan een indicatie geven van de prijs voor het afkopen van een muziekstuk. Maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. 
7 – Auteursrecht 
Alle door Beeldbakkers geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur. 
Het kopieren en bewerken van gemaakt beeldmateriaal of eindproducten word niet op prijs gesteld. 
8 – Intellectueel eigendom 
Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Beeldbakkers en worden niet beschikbaar gesteld. 
9 – Copyright 
Een klant krijgt het copyright op de door hem bestelde video/foto productie, voor het in de offerte vastgelegde doel. Mocht een klant het copyright willen uitbreiden of fysieke kopieën willen maken, dan gaat dit in samenspraak met Beeldbakkers. Dit heeft ook te maken met eventuele rechten van derden op gebruikt muziek en beeldmateriaal. 
In geval van copyright schending is Beeldbakkers niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden. 
10 – Camera materiaal (footage) 
Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de afgeleverde video/foto productie, ligt het copyright op het camera materiaal bij Beeldbakkers. Dit copyright is wel verhandelbaar. 
Tegen een vergoeding kan camera materiaal door Beeldbakkers worden opgeslagen op HDD. Beeldbakkers is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Beeldbakkers naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen. 
11 – Betaling 
Beeldbakkers kan een aanbetaling vragen na akkoord van de opdracht. Deze wordt tijdig tijdens het versturen van de offerte afgesproken en schriftelijk vastgelegd. 
De standaard betalingstermijn is 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten: 
1.Eerste herinnering: 9 dagen, geen extra kosten 
2.Tweede herinnering: 14 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente 
3.Derde en laatste herinnering: 21 dagen. Incasso kosten en wettelijk verplichte rente 
12 – Eigendomsvoorbehoud 
De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – copyright’. 
De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst. 
13 – Aansprakelijkheid 
Beeldbakkers is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan u of uw bedrijf en/of derden. 
14 – Privacy verklaring 
Wij gaan zorgvuldig om met de data van onze klanten. Wij bewaren alleen de gegevens die nodig zijn om prettig zaken met elkaar te doen. Gegevens en video opnames worden niet doorverkocht. Alle data staat of offline, of op goed beveiligde servers. 
15. Tekortkomingen – Afspraken verzetten
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte,arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
Bij afzegging van een videoproducite door de opdrachtgever wordt binnen 14, zegge dertig, dagen voor aanvang van een productie 100%, zegge honderd procent, van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 30, zegge vijfenveertig, dagen tot 14, zegge dertig, dagen wordt 50%, zegge vijftig procent, van de kosten in rekening gebracht bij opdrachtgever.
Bij afzegging van een fotoproducite door de opdrachtgever wordt binnen 7, zegge dertig, dagen voor aanvang van een productie 100%, zegge honderd procent, van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 14, zegge vijfenveertig, dagen tot 7, zegge dertig, dagen wordt 50%, zegge vijftig procent, van de kosten in rekening gebracht bij opdrachtgever.

Laatste aanpassing: 23 Mei 2019
Back to Top